جامعه شناسی کاروشغل (ارشد) – ۳۹۴۲

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: پایان کار:زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسا بازار ، جرمی ریف کین